Hotel Ciutat de Girona

L'hotel Ciutat de Girona està situat al centre històric i cultural de Girona, envoltat dels edificis més carismàtics i les millors botigues de la ciutat. Totes les habitacions estan equipades per oferir comoditat, estil, personalitat i funcionalitat.

Aquest hotel és una opció per gaudir d'un tracte exquisit i unes instal·lacions exclusives al cor de la ciutat. Aquests i molts altres detalls ompliran la seva estada amb agradables sorpreses. L'hotel combina un estil modern amb decoració amb fotografies dels llocs més representatius de Girona. Està equipat amb instal·lacions d'última generació per celebrar reunions, presentacions, cursos de formació, còctels i celebracions amb la millor gastronomia. L'Hotel Ciutat de Girona té com a objectiu aconseguir la màxima satisfacció del client. La primera prioritat és continuar treballant i adaptant-se als usos, les tradicions i els gustos de cadascun dels clients. Aquest objectiu s'aconsegueix gràcies al treball bidireccional de tots els equips que formen part de l'hotel en les seves tasques diàries i en altres moments.

urbà

  • Min: 12
    Max: 35
Sol·licitar informació

Ubicació i fitxa de contacte

Adressa postal:
C/ Nord, 2 - Girona - 17001 Girona
Persona de contacte: Esther Soler
Email: direccio@hotelciutatdegirona.com; comercial@hotelciutatdegirona.com
Telèfon: +34 972 48 30 38
URL: http://www.hotelciutatdegirona.com